status-wekan.sh 191 B

12345678
  1. #!/bin/sh
  2. echo -e "\nWekan node.js:"
  3. ps aux | grep "node main.js" | grep -v grep
  4. echo -e "\nWekan mongodb:"
  5. ps aux | grep mongo | grep -v grep
  6. echo -e "\nWekan logs are at $PWD/wekan.log\n"